Honoraria

§1. De dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT zal zijn of haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek aanrekenen aan de cliënt d.m.v. een factuur. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de cliënt toegestuurd.

§2. Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis van een vast bedrag door De dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT bepaald, waarbij naast de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak, in hoofdzaak rekening wordt gehouden met de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en met het basisuurtarief van de advocaten die de betrokken prestaties verrichtten.

De dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT bepaalt het basisuurtarief eveneens in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelde advocaat in de betrokken rechtsmaterie en het dringend karakter van de opdracht.

De basisuurtarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd en kunnen bovendien steeds worden aangepast, op individuele basis per advocaat. De cliënt kan steeds alle geactualiseerde basisuurtarieven opvragen.

Elke correspondentie (telefoon, e-mail,  briefwisseling, fax, etc.) zal worden aangerekend aan een minimum van 15 minuten. Voor de verwerking van ontvangen correspondentie (telefoon, e-mail, briefwisseling, fax, etc.) zal eveneens een minimum van 15 minuten worden aangerekend.

De algemene kantoorkosten (dossieropening, beheer en archivering, telefoon, fax, mail, kopie, dactylografie procedurestukken, werking secretariaat, briefpapier, postzegels, opzoekingen in databases, etc.) zijn niet in dit uurloon begrepen en bedragen per zaak/opdracht 10% van het aangerekende ereloon. 

Andere eventuele bijzondere kosten (aangetekende zendingen, koerier, gerechtskosten, rolrechten, gerechtsdeurwaarderskosten, attesten burgerlijke stand, adresaanvraag, vertaling, expertise en in het algemeen alle buiten het kantoor gemaakte kosten, etc.) ressorteren evenmin onder het uurloon en zullen u rechtstreeks aangerekend worden volgens werkelijke kostprijs.

De dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT en de cliënt kunnen onderling - bijvoorbeeld voor onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken - andere formules voor de berekening van de erelonen en de administratiekosten overeenkomen. Dergelijke formules kunnen onder meer bestaan in:

  • de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per zaak per aanleg;

  • de aanrekening van enkel intresten, schadebeding en/of de rechtsplegingsvergoeding per zaak (ongeacht of deze bedragen effectief kunnen worden gerecupereerd door de cliënt).

De kosten die de dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, worden onder de post kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten (meer BTW indien van toepassing).

§3. De dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT behoudt zich het recht voor om aan de cliënt voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden een provisie te vragen d.m.v. een provisiestaat en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. Onder een staat van kosten en erelonen in deze voorwaarden wordt eveneens een provisiestaat verstaan.

Een provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT voorafgaand aan een tussentijdse staat of eindstaat. Die provisie kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide. In de tussentijdse staat of eindstaat worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.

§4. De vermelding van een factuur in de boekhouding van het kantoor geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.

§5. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de veertien dagen na de datum van de staat schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

§6. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen betaalbaar op de zetel van het kantoor, zonder korting, binnen 15 dagen na factuurdatum.

Indien een factuur niet betaald wordt tegen de vervaldag van de staat heeft het kantoor, zonder de cliënt voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen, (b) het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de datum van de staat tot op de datum van volledige betaling evenals (b) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen.

Tevens heeft de dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

De dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

§6. Indien de dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §5 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke cliënt het kantoor haar facturen heeft opgemaakt.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x