Algemene voorwaarden

Algemene informatie

§1. PELGRIMS-GOUDENHOOFT is een samenwerkingsverband tussen advocatenkantoren die hun diensten op zelfstandige basis aanbieden (advocatengroepering zoals bedoeld in de Deontologische Codex voor advocaten).

§2. Indien de cliënt een beroep doet op een advocaat actief bij het kantoor, wordt er geacht een overeenkomst gesloten te zijn tussen de cliënt en het kantoorlid van het kantoor waarvoor de betrokken advocaat optreedt:
1) LEXAUR BV, Velodroomstraat 220, 1770 LIEDEKERKE , ondernemingsnummer 0723.453.615, of;
2) mr. Ignace PELGRIMS, Steengroevenlaan 6, 3001 LEUVEN, , ondernemingsnummer 0840.373.059.

Alle advocaten actief bij het kantoor zijn toegelaten tot een balie aangesloten bij de Nederlandse orde van advocaten en/of de Franstalige orde van advocaten.

 • Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten werkzaam bij PELGRIMS-GOUDENHOOFT ten aanzien van haar cliënten. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en een kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT dat fungeert als dominus litis, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten werkzaam bij PELGRIMS-GOUDENHOOFT.

In geval van tegenstrijdigheid zullen huidige algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.


 • Voorwerp van de dienstverlening

De dienstverlening van PELGRIMS-GOUDENHOOFT kan ondermeer, doch niet limitatief, betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij procedures, bijstand bij deskundigenonderzoeken, optreden als lasthebber. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van PELGRIMS-GOUDENHOOFT bij aanvang van de werkzaamheden duidelijk overleggen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan.

 De advocaten actief bij PELGRIMS-GOUDENHOOFT zullen bij hun dienstverlening aan de cliënt redelijke inspanningen leveren om hun prestaties te leveren binnen de door de cliënt aangegeven termijn, overeenkomstig de wettige instructies van de cliënt en met de nodige zorgvuldigheid die redelijkerwijs gelet op de gegeven omstandigheden van hen kan worden verwacht. Zij gaan daarbij geen resultaatsverbintenissen aan. De cliënt verbindt zich ertoe om gedurende de gehele duur van de opdracht alle relevante en noodzakelijke inlichtingen, feiten, omstandigheden of gegevens, nodig voor de uitvoering van de prestaties spontaan te verstrekken. Teneinde de cliënt zo goed en efficiënt mogelijk te dienen, kan een beroep worden gedaan op een andere advocaat waarmee PELGRIMS-GOUDENHOOFT een samenwerkingsrelatie heeft.

De cliënt aanvaardt dat het relevant lid voor de uitvoering van zijn opdracht een beroep kan doen op andere advocaten of bepaalde taken uitbesteedt.

Prestaties worden geleverd ten behoeve van de cliënt en derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

 • Interne taakverdeling

Tenzij de cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, is PELGRIMS-GOUDENHOOFT vrij om dossiers of bepaalde aspecten ervan intern te verdelen onder haar medewerkers-advocaten. Deze interne verdeling zal zo veel als mogelijk gebeuren volgens de voorkeurmateries van de advocaten en/of de wensen van de cliënt. Waar nodig wordt gewerkt in teamverband. De dominus litis behoudt steeds de supervisie over het dossier.


 • Informatie

De cliënt verstrekt aan de dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van PELGRIMS-GOUDENHOOFT, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. Kantoorleden van PELGRIMS-GOUDENHOOFT zijn niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt.

In geval de cliënt na hiertoe te zijn verzocht door een kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT nalaat binnen de gestelde periode de gevraagde info te verschaffen of bepaalde formaliteiten te vervullen, behoudt PELGRIMS-GOUDENHOOFT zich het recht voor haar prestaties op te schorten en de reeds geleverde diensten te factureren.

Het voeren van juridische procedures brengt bepaalde kosten met zich mee, waaronder naast de eigen advocatenkosten, de gerechtskosten. In principe dient (in burgerlijke zaken) de in het ongelijk gestelde partij de (gerechts)kosten te dragen. Deze kosten omvatten doorgaans de dagvaardingskosten en een rechtsplegingsvergoeding, d.i. een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het ongelijk gestelde partij. Het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding wordt vastgesteld volgens bepaalde regels en (periodiek geïndexeerde) tariefschalen. Voor andere procedures - strafprocedures, administratieve procedures... - gelden specifieke, al dan niet gelijkaardige, regels.


 • Beroep op derden

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan PELGRIMS-GOUDENHOOFT. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedurestuk, verschijnen op een (inleidings)zitting, ...) door een plaatselijke advocaat.

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals (buitenlandse) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de cliënt. Onverminderd dit overleg, is PELGRIMS-GOUDENHOOFT in de uitvoering van haar opdracht, door de cliënt als lasthebber steeds gemandateerd om dergelijke dienstverstrekkers opdrachten te verlenen in naam en voor rekening van de cliënt, in welk geval de factuur van de dienstverstrekker waarop beroep wordt gedaan op naam van de cliënt zal uitgereikt worden en die factuur door de cliënt rechtstreeks in handen van de betrokken dienstverstrekker dient te worden voldaan.


 • Honoraria

§1. De dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT zal zijn of haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek aanrekenen aan de cliënt d.m.v. een factuur. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de cliënt toegestuurd.

§2. Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis van een vast bedrag door De dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT bepaald, waarbij naast de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak, in hoofdzaak rekening wordt gehouden met de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en met het basisuurtarief van de advocaten die de betrokken prestaties verrichtten.

De dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT bepaalt het basisuurtarief eveneens in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelde advocaat in de betrokken rechtsmaterie en het dringend karakter van de opdracht.

De basisuurtarieven kunnen jaarlijks worden geïndexeerd en kunnen bovendien steeds worden aangepast, op individuele basis per advocaat. De cliënt kan steeds alle geactualiseerde basisuurtarieven opvragen.


Elke correspondentie (telefoon, e-mail,  briefwisseling, fax, etc.) zal worden aangerekend aan een minimum van 15 minuten. Voor de verwerking van ontvangen correspondentie (telefoon, e-mail, briefwisseling, fax, etc.) zal eveneens een minimum van 15 minuten worden aangerekend.


De algemene kantoorkosten (dossieropening, beheer en archivering, telefoon, fax, mail, kopie, dactylografie procedurestukken, werking secretariaat, briefpapier, postzegels, opzoekingen in databases, etc.) zijn niet in dit uurloon begrepen en bedragen per zaak/opdracht 10% van het aangerekende ereloon.


Andere eventuele bijzondere kosten (aangetekende zendingen, koerier, gerechtskosten, rolrechten, gerechtsdeurwaarderskosten, attesten burgerlijke stand, adresaanvraag, vertaling, expertise en in het algemeen alle buiten het kantoor gemaakte kosten, etc.) ressorteren evenmin onder het uurloon en zullen u rechtstreeks aangerekend worden volgens werkelijke kostprijs.


De dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT en de cliënt kunnen onderling - bijvoorbeeld voor onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken - andere formules voor de berekening van de erelonen en de administratiekosten overeenkomen. Dergelijke formules kunnen onder meer bestaan in:

 • de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per zaak per aanleg;
 • de aanrekening van enkel intresten, schadebeding en/of de rechtsplegingsvergoeding per zaak (ongeacht of deze bedragen effectief kunnen worden gerecupereerd door de cliënt).


De kosten die de dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, worden onder de post kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten (meer BTW indien van toepassing).

§3. De dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT behoudt zich het recht voor om aan de cliënt voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden een provisie te vragen d.m.v. een provisiestaat en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. Onder een staat van kosten en erelonen in deze voorwaarden wordt eveneens een provisiestaat verstaan.

Een provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT voorafgaand aan een tussentijdse staat of eindstaat. Die provisie kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide. In de tussentijdse staat of eindstaat worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.

§4. De vermelding van een factuur in de boekhouding van het kantoor geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.

§5. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de veertien dagen na de datum van de staat schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

§6. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen betaalbaar op de zetel van het kantoor, zonder korting, binnen 15 dagen na factuurdatum.

Indien een factuur niet betaald wordt tegen de vervaldag van de staat heeft het kantoor, zonder de cliënt voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen, (b) het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de datum van de staat tot op de datum van volledige betaling evenals (b) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen.

Tevens heeft de dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

De dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

§6. Indien de dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §5 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke cliënt het kantoor haar facturen heeft opgemaakt.

 • Derdengelden

§1. De dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT stort alle bedragen die hij of zij voor haar cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien PELGRIMS-GOUDENHOOFT een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

§2. De dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT mag op de bedragen die hij of zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is. Zij brengt de cliënt hiervan op de hoogte.

§3. De dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT stort alle bedragen die hij of zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.


 • Klachten

Indien u een klacht hebt over ons kantoor of ontevreden bent over de behandeling van uw zaak, is het wenselijk deze eerst te bespreken met de advocaat die uw zaak behandelt.

Indien dit overleg niet tot een voor de cliënt bevredigende oplossing leidt, dan kan hij terecht bij Nicolas GOUDENHOOFT (ng@pg-law.be) en of Igance PELGRIMS (ip@pg-law.be), die de klacht zal onderzoeken en waar mogelijk bemiddelen om tot een oplossing te komen.


Mocht bovenstaande niet afdoende zijn dan kan de cliënt zich richten bij de Orde van Advocaten van de balie waarvan het kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT lid is, en meer bepaald bij de Stafhouder bij die balie die er het hoofd van is. Om aan de Stafhouder van de Orde van Advocaten uw ongenoegen kenbaar te maken over de prestaties van uw advocaat, schrijft u hem aan. U geeft aan waarom u ontevreden bent en wat u wenst. Voeg er zo mogelijk bewijsstukken aan toe.


 • Aansprakelijkheid

§1. Alle advocaten van het kantoor zijn via de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel, dan wel via de Orde van Advocaten bij de Balie te Leuven verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij nv Amlin Europe. De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten werkzaam bij het kantoor is onder deze polis beperkt tot het verzekerde bedrag van € 2.500.000,00 per schadegeval.


§2. De cliënt vindt voormelde verzekering van PELGRIMS-GOUDENHOOFT en haar advocaten voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een (zelfs grove) beroepsfout van kantoorleden van PELGRIMS-GOUDENHOOFT en/of aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor PELGRIMS-GOUDENHOOFT en haar advocaten onder voormelde polis effectief gedekt en verzekerd zijn.

§3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, wordt de globale aansprakelijkheid van de kantoorleden van PELGRIMS-GOUDENHOOFT en aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal € 7.500 per schadegeval. Indien echter het gebrek aan dekking het gevolg is van een fout van de kantoorleden van PELGRIMS-GOUDENHOOFT of aangestelden, wordt hun globale aansprakelijkheid beperkt tot vier maal voormelde bedragen.

§4. PELGRIMS-GOUDENHOOFT en haar advocaten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.

§5. Onverminderd voorgaande zijn PELGRIMS-GOUDENHOOFT en haar advocaten niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, indien hen opdracht werd verleend namens en voor rekening van de cliënt. In zodanig geval kan PELGRIMS-GOUDENHOOFT derhalve ook niet hoofdelijk of ondeelbaar gehouden zijn met dergelijke derde tot betaling van welkdanige vergoeding aan de cliënt.

§6. Niettegenstaande de kantoorleden van PEKGRIMS-GOUDENHOOFT redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. PELGRIMS-GOUDENHOOFT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van PELGRIMS-GOUDENHOOFT.


 • Intellectuele eigendomsrechten

Het is de cliënt niet toegestaan om de door PELGRIMS-GOUDENHOOFT gemaakte adviezen, nota's, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan PELGRIMS-GOUDENHOOFT toegekende opdracht.

 • Beëindiging

§1. Zowel de cliënt als PELGRIMS-GOUDENHOOFT hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

De cliënt is in dit geval verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. De dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT maakt een eindstaat van erelonen en kosten op en bezorgt deze aan de cliënt.

Voor zover wettelijk en deontologisch toegestaan kan de dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT zich beroepen op zijn of haar retentierecht alvorens haar dossier aan de cliënt over te maken.

§2. PELGRIMS-GOUDENHOOFT is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.


 • Archivering

PELGRIMS-GOUDENHOOFT archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar heeft PELGRIMS-GOUDENHOOFT het recht om het dossier te vernietigen.


 • Wijziging

PELGRIMS-GOUDENHOOFT behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.


 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter

§1. Alle overeenkomsten tussen de dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT en de cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

Alle advocaten bij PELGRIMS-GOUDENHOOFT zijn onderworpen aan (a) de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de nog niet opgeheven reglementen van de vroegere Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be en (b) aan de reglementen van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel, die geraadpleegd kunnen worden op www.baliebrussel.be, dan wel de reglementen van de Orde van Advocaten te Leuven, die geraadpleegd kunnen worden op www.balieleuven.be, afhankelijk bij welke balie de betrokken advocaat ingeschreven is (cfr. supra)

§2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

§3. Voor ereloongeschillen bestaat, afhankelijk van de betrokken vestigingseenheid van PEKLGRIMS-GOUDENHOOFT (te Brussel of Leuven), een buitengerechtelijke geschillenregeling via:

 • de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel: de website www.baliebrussel.be > uw advocaat > wat bij onenigheid met mijn advocaat?
 • de Orde van Advocaten bij de Balie te Leueven: de website www.balieleuven.be > over ons > klachten

Voor tuchtzaken is, afhankelijk bij welke balie de betrokken advocaat ingeschreven is, volgende stafhouder bevoegd:

 • de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel: Stafhouder balie Brussel, Gerechtsgebouw, Poelaertplein, 1000 Brussel
 • de Orde van Advocaten te Leueven: Stafhouder balie Leuven, Gerechtsgebouw, F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven.

§4. Uitsluitend de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen de dominus litis/kantoorlid van PELGRIMS-GOUDENHOOFT en de cliënt.

Algemene voorwaarden
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x